Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZPĚT


Requiem
INTROITUS
Requiem aeternam dona eis, Domine Pokoj věčný dej jim, Pane
et lux perpetua luceat eis. a světlo věčné ať jim svítí.
Te decet hymnus, Deus, in Sion Tobě se zpívá hymnus, Bože, na Sionu
et tibi reddetur votum in Ierusalem. a tobě se přináší oběť v Jeruzalémě.
Qui audis orationem, Tobě, který vyslyšíš prosby,
ad te omnis caro veniet propter iniquitatem. k tobě přijde veškeré hříšné tělo.KYRIE

Kyrie eleison Pane, smiluj se.
Christe eleison Kriste, smiluj se.
Kyrie eleison Pane, smiluj se.GRADUALE

Requiem aeternam dona eis, Domine Pokoj věčný dej jim, Pane
et lux perpetua luceat eis. a světlo věčné ať jim svítí.
In memoria aeterna erit justus: Ve věčné paměti bude spravedlivý
ab auditione mala non timebit. nebude se bát zlé zprávy.SEQUENTIA

Dies irae dies illa Den hněvu, den onen, kdy bude v popelu zmařen svět, svědčí David a Sibylla.
solvet saeclum in favilla
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus Jaký strach nastane, až přijde soudce, jež vše přísně rozsoudí.
quando iudex est venturus
cuncta stricte discussurus.
Tuba mirum spargens sonum Podivuhodný hlas trubky pronikající území hrobů shromáždí všechny před trůnem.
per sepulchra regionum
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura Svět i smrt budou žasnout, když povstane stvoření v odpověď soudci.
cum resurget creatura
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur Napsaná kniha bude přinesena, jež obsahuje vše, podle čeho bude svět souzen.
in quo totum continetur
unde mundus iudicetur.
Iudex ergo cum sedebit Až zasedne soudce, objeví se, cokoli jest skryto, nic nezůstane nepomstěno.
quidquid latet apparebit
nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus Jak se tehdy, já ubohý, budu hájit? Koho budu vzývat? Když i spravedlivý bude sotva bezpečný.
quem patronum rogaturus?
Cum vix iustus sit securus.
Rex tremendae maiestatis Králi hrozné vznešenosti, jenž ty, jenž mají být spaseni, zdarma spasíš; spas mne, prameni spravedlnosti.
qui salvando salvas gratis
salva me, fons pietatis.
Recordare, Iesu pie Vzpomeň na mne, Ježíši spravedlivý, neboť jsem příčinou tvé cesty: nezatrať mne v onen den.
quae sum causa tuae viae
ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus Hledaje mne, usedls znaven; vykoupils mne, vytrpěv kříž: kéž není tvá práce zbytečná.
redemisti crucem passus
tantus labor non sit cassus.
Iuste iudex ultionis Spravedlivý soudce, jež se mstíš, uděl dar odpuštění v den účtováni.
donum fac remissionis
ante diem rationis.
Ingemisco tamquam reus Budu naříkat jako viník, vinou se zardí má tvář: prosícího ušetři, Bože.
culpa rubet vultus meus
supplicanti parce Deus.
Qui Mariam absolvisti Který jsi odpustil Marii a vyslyšel kajícího lotra: i mně jsi tak dal naději.
et latronem exaudisti
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae Mé prosby nejsou tebe hodny, ale ty, dobrý, učiň laskavě, abych nebyl uvržen do žhavého ohně.
sed tu bonus fac benigne
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta Vykaž mi místo mezi ovcemi, od kozlů mne odděl, nech mne stát po své pravici.
et ab haedis me sequestra
statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis Poté, co odejdou zavržení do plamenů žhavých, mne povolej s požehnanými.
flammis acribus addictis
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis Volám tě, pokorně skloněný, srdce zkroušené jako popel: pečuj o mne při mém konci.
cor contritum quasi cinis
gere curam mei finis.
Lacrimosa dies illa Slzavý bude onen den, kdy povstane z popela
qua resurget ex favilla
Iudicandus homo reus obviněný člověk k soudu: tehdy ho ušetři, Bože.
Huic ergo parce, Deus.
Pie Iesu Domine Dobrotivý Pane Ježíši, dej jim pokoj. Amen.
dona eis requiem
Amen.OFFERTORIUM

Domine Jesu Christe, Rex gloriae Pane Ježíši Kriste, Králi slávy
libera animas omnium fidelium defunctorum osvoboď duše věrných zemřelých
de poenis inferni et de profundo lacu: z pekelných trestů a hlubin:
Libera eas de ore leonis Vysvoboď je ze lví tlamy
ne absorbeat eas tartarus, ať je nepohltí podsvětí,
ne cadant in obscurum. ať nepadnou do temnot.
Sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam. Ale přejasný svatý Michael ať je doprovodí do svatého světla.
Quam olim Abrahae promisisti et semini eius. Jak jsi slíbil Abrahámovi a jeho potomkům.
Hostias et preces tibi Domine laudis offerimus Obětmi a prosbami ti, Pane, vzdáváme chválu
tu suscipe pro animabus illis přijmi je za ony duše
quarum hodie memoriam facimus: na které dnes pamatujeme:
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. dej jim, Bože, přejít ze smrti k životu.AGNUS DEI

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
miserere nobis. smiluj se nad námi.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
miserere nobis. smiluj se nad námi.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
dona eis requiem. daruj jim pokoj věčný.COMMUNIO

Lux aeterna luceat eis, Domine: Světlo věčné ať jim svítí, Pane:
Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es. Ať jsou navěky s tvými svatými, neboť jsi dobrý.
Requiem aeternam dona eis Domine Pokoj věčný dej jim, Pane
et lux perpetua luceat eis. a světlo věčné ať jim svítí.

 

ZPĚT